artist

Mel Bochner

Citizenship United States of America